Všeobecné soutěžní podmínky


I. Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto soutěžních podmínek je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž na webu 18kostek.cz (dále jen ,,soutěž“) provozovaná Organizátorem.

1.2 Vztahy mezi Organizátorem a Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami.

II. Definice použitých pojmů


2.1 Soutěž organizuje společnost Affilák s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, identifikační číslo: 04572394, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249968, (dále jen „Organizátor“). Soutěž se pořádá každý víkend do odvolání.

2.2 Téma soutěže je nejrychleji zaslaná správná odpověď na soutěžní otázku, která se týká stavebnic LEGO®.

2.3 Soutěžícím je osoba, která se zapojila do Soutěže. Soutěžící zapojením do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

2.4 Výhercem soutěže jsou Uživatelé, který/ří splnil/i podmínky této soutěže.

2.5 Vyhlášení soutěže je oznámení o výsledku soutěže uveřejněné Organizátorem a řídí se podle těchto Soutěžních podmínek.

2.6 Za Začátek soutěže je považován každý pátek 0:01 hod.

2.7 Za Konec soutěže je považována každá neděle 23:59 hod.

2.8 Soutěžní víkend je období trvání soutěže od Začátku soutěže po Konec soutěže.

2.9 Soutěžní otázku odešle Organizátor odběratelům newsletteru webu 18kostek.cz v průběhu Soutěžního víkendu. Autor nejrychleji odeslané správné odpovědi na soutěžní otázku dostane hodnotnou cenu v podobě stavebnice LEGO®.


III. Obecná pravidla


3.1 Soutěží pořádaných Organizátorem se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Organizátora a jejich rodinných příslušníků.

3.2 Soutěžícím může být každý jednotlivec, který odebírá newsletter webu 18kostek.cz, a který správně odpoví soutěžní otázku v průběhu Soutěžního víkendu. Za účastníky mladší 18 let v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.

3.3 Soutěžící musí svou odpověď na soutěžní otázku zaslat nejpozději do konce Soutěžního víkendu na emailovou adresu michal@18kostek.cz.

3.4 V odpovědi na soutěžní otázku nebo v odpovědi na případnou výzvu provozovatele musí být následující údaje: jméno a příjmení (soutěžícího + případně zákonného zástupce), věk, kontakt (telefonní číslo /soutěžícího, či zákonného zástupce / nebo e-mail). Tyto údaje jsou nutné pro kontaktování výherce a pro předání Výhry Výherci.

3.5 Soutěžící se do Soutěže může zapojit splněním podmínek určené touto soutěží a tím se stává aktivním Soutěžícím.

3.6 Výhra je u jednotlivých soutěží předávána Organizátorem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobním převzetím, nebo poštou na kontaktní adresu, kterou uvede Výherce při komunikaci o sdělení Výhry Organizátorem. Tím je splněna povinnost předání Výhry Výherci.

3.7 Výhra účastníka Soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch Organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o Výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka Soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

3.8 Na Výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani požadovat jiné plnění.

3.9 Výhru nelze vymáhat soudní cestou.


IV. Práva a povinnosti soutěžícího


4.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní soutěže dobrovolně.

4.2 Výherce je povinen zaslat Organizátorovi úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

4.3 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Organizátora do 30 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4 V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat do 30 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo na stanovení náhradního Výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního Výherce, který na výzvu nereagoval.

4.5 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Organizátorovi, obchodním partnerům případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.


V. Práva a povinnosti Organizátora


5.1 Zaslané odpovědi vyhodnotí pořadatel v průběhu následujícího týdne po Soutěžním víkendu a zkontaktuje výherce e-mailem, nebo telefonem, pokud jej výherce v odpovědi uvede. Vyhodnocuje se pouze jedno první místo.

5.2 Organizátor splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to buď osobním předáním Výherci na základě oboustranné domluvy nebo odesláním na poštovní adresu uvedenou Výhercem.

5.3 Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4 Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž změnit, pozastavit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným a / nebo neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. Pokud nastane takováto situace, nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.


VI. Osobní údaje


6.1 Účastník soutěže dává svojí účastí souhlas organizátorovi Soutěže se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky
soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti.

V takovém případě však ztrácí nárok na Výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena.


VII. Závěrečná ustanovení


7.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnou legislativou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel svou účastí v soutěži potvrzuje, že byl s těmito podmínkami prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2 Pořadatel má právo na případnou změnu a / nebo doplnění těchto Soutěžních podmínek a v takovémto případě oznámí Organizátor změny upozorněním na svých webových stránkách.

7.3 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na svých internetových stránkách.

7.4 Soutěž organizuje společnost Affilák, s. r. o. z vlastní iniciativy.

7.5 Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 5.5.2023.

V případě dotazů mě kontaktujte na michal@18kostek.cz.